Syunsaku Hishikari

newspaper collages
Syunsaku Hishikari 59 (85/66 cm, 2008)
Syunsaku Hishikari 60 (85/64 cm, 2008)
Syunsaku Hishikari 61 (85/66 cm, 2008)
Syunsaku Hishikari 62 (85/66 cm, 2008)
Syunsaku Hishikari 63 (85/66 cm, 2008)
Syunsaku Hishikari 64 (85/64 cm, 2008)
Syunsaku Hishikari 65 (85/64 cm, 2008)
Syunsaku Hishikari 66 (85/66 cm, 2008)
Syunsaku Hishikari 67 (29/12 cm, 2008)
Syunsaku Hishikari 68 (66/66 cm, 2008)
Syunsaku Hishikari 69 (40/31 cm, 2008)
Syunsaku Hishikari 70 (35/22 cm, 2008)
Syunsaku Hishikari 71 (85/66 cm, 2008)
Hishikari 1

Syunsaku Hishikari 1 (26,5/15,5 cm)


Hishikari 2

Syunsaku Hishikari 2 (31/27 cm)Hishikari 3

Syunsaku Hishikari 3 (31/36 cm)Hishikari 5

Syunsaku Hishikari 5 (26,5/15,5 cm)


Hishikari 16

Syunsaku Hishikari 16 (39/39 cm)Hishikari 17

Syunsaku Hishikari 17 (49/19 cm)Hishikari 18
Syunsaku Hishikari 18 (22/15 cm)Hishikari 22

Syunsaku Hishikari 22 (51,5/53 cm)Hishikari 24

Syunsaku Hishikari 24 (64/49 cm)Hishikari 27

Syunsaku Hishikari 27 ( 66/76 cm)Hishikari 29

Syunsaku Hishikari 29 ( cm)


Hishikari 30
Syunsaku Hishikari 30 ( cm)


Hishikari 31
Syunsaku Hishikari 31 (15,5/26,5 cm)


Hishikari 32
Syunsaku Hishikari 32 ( cm)Hishikari 34
Syunsaku Hishikari 34 (130/180 cm)


Hishikari 36

Syunsaku Hishikari 36 (130/180 cm)


Hishikari 37
Syunsaku Hishikari 37 (130/180 cm)Hishikari 38
Syunsaku Hishikari 38 (111/273 cm)


Syunsaku Hishikari 39
Syunsaku Hishikari 39 (72/55 cm)Syunsaku Hishikari 40
Syunsaku Hishikari 40 (72/55 cm)Syunsaku Hishikari 41
Syunsaku Hishikari 41 (72/55 cm)Syunsaku Hishikari 42
Syunsaku Hishikari 42 (72/55 cm)
Syunsaku Hishikari 43
Syunsaku Hishikari 43 (73/62 cm)Syunsaku Hishikari 44
Syunsaku Hishikari 44 (72/55 cm)Syunsaku Hishikari 45
Syunsaku Hishikari 45 (72/55 cm)


Hishikari 13Hishikari 9

Syunsaku Hishikari 13 (21/16 cm)                                                                     Syunsaku Hishikari 09 (18/15 cm)Hishijari 7Hishikari 46
Syunsaku Hishikari 07 (14/15 cm)                                                                              Syunsaku Hishikari 46 (10/9,5 cm)


Hishikari 6Hishikari 4Hishikari 8
Syunsaku Hishikari 06 (15/10 cm)                                                       Syunsaku Hishikari 04 (15/11 cm)                                                   Syunsaku Hishikari 08 (15/11 cm)

Hishikari 10

Syunsaku Hishikari 10 (15/11 cm)


Hishikari 20
Syunsaku Hishikari 20 (53/72 cm)

Hishikari 11Hishikari 12
Syunsaku Hishikari 11 (21,5/17,5 cm)                                                                                                           Syunsaku Hishikari 12 (18/12 cm)

Hishikari 15
Syunsaku Hishikari 15 (33/15 cm)

Hishikari 19

Syunsaku Hishikari 19 (35/27 cm)


Hishikari 52

Syunsaku  Hishikari 52 (91/130 cm)Hishikari 53
Syunsaku  Hishikari 53 (72/55 cm)Hishikari 54
Syunsaku  Hishikari 54 (72/55 cm)Hishikari 55
Syunsaku Hishikari 55 (72/55 cm)Hishikari 56
Syunsaku Hishikari 56 (55/72 cm)Hishikari 57
Syunsaku Hishikari 55 (91/130 cm)

cv Franšais    cv English


artistes

home